Dopune Pravilnika povećavale broj test traka: Šta to donosi osobama sa dijabetesom?

U našoj zemlji, osobe sa dijabetesom su se dugo susretale sa izazovima u pogledu upravljanja i samokontrole svog zdravstvenog stanja zbog nedovoljno test traka koje su im dostupne svakog meseca kroz zdravstveno osiguranje. Kako bi se ove prepreke prevazišle, preduzeti su koraci za unapređenje Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima, i usvojene promene koje se odnose na specijalizovana pomagala i sanitetske uređaje, pod stavkom sa oznakom 150 “Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)”. 

Dopunama je omogućeno da osobe sa dijabetesom, koje koriste insulin ili insulinske pumpe, kao i oni koji nisu na insulinskoj terapiji, a stariji su od 18 godina, dobiju veći broj test traka kroz sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ovo predstavlja izuzetno važan i veliki korak napred u osnaživanju pojedinaca da preuzme aktivnu ulogu u samokontroli i upravljanju dijabetesom.

Kakve promene je donela dopuna Pravilnika?

Dopune Pravilnika regulišu povećanje količine test traka za odrasle osobe sa dijabetesom koje koriste insulin ili su na terapiji insulinskom pumpom. Osobe koje primenjuju do četiri doze insulina dnevno sada imaju pravo na 100 test traka u periodu od tri meseca, što je dvostruko više u odnosu na prethodnu količinu od 50. One osobe koje primaju četiri ili više doza insulina dnevno ili su na insulinskoj pumpi, broj traka se povećava na 150 mesečno, u odnosu na pređašnjih 100.

Značajna dopuna se odnosi na odrasle osobe sa dijabetesom koje nisu na insulinskoj terapiji, koji predstavljaju novu kategoriju obuhvaćenu Pravilnikom i imaju pravo na 50 test traka svakih šest meseci. Ova dopuna im omogućava da o trošaku Fonda dobiju potrebne trake za redovno praćenje nivoa šećera u krvi.

Zašto su ove dopune važne i šta donose osobama sa dijabetesom pitali smo Bojanu Marković, predsednicu Udruženja za borbu protiv dijabetesa Grada Beograda „Plavi krug“

Koliko su, po Vašem mišljenju, važne dopune Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima za sve osobe sa dijabetesom, naročito za odrasle osobe koje nisu na insulinskoj terapiji?

Dopune Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima su od suštinskog značaja, posebno za odrasle osobe koje nisu na insulinskoj terapiji. One omogućavaju veći pristup test trakama, olakšavajući samokontrolu i smanjujući finansijski teret.

Koliko dopune Pravilnika i povećanje traka doprinosi redovnoj samokontroli glukoze u krvi i sprečava potencijalni nastanak komplikacija?

Samokontrola nivoa šećera u krvi je ključna za održavanje stabilnih nivoa šećera, sprečavajući komplikacije dijabetesa poput oštećenja organa, problema sa očima i srčanih bolesti. Redovno praćenje omogućava pravovremeno prilagođavanje ishrane, lekova i fizičke aktivnosti.

 

Na koji način povećani broj dostupnih test traka može uticati na socio-emocionalno stanje osoba sa dijabetesom, s obzirom na često stresan proces samokontrole i upravljanja ovim stanjem?

Povećanje broja dostupnih test traka može značajno uticati na socio-emocionalno stanje osoba sa dijabetesom. To smanjuje stres povezan sa čestim merenjem i upravljanjem ovim stanjem, povećava samopouzdanje i sigurnost. Finansijska pristupačnost test traka može osloboditi osobe sa dijabetesom od dodatnog opterećenja i doprineti boljem kvalitetu života.

Ove dopune ne samo da olakšavaju samokontrolu glukoze u krvi već i sprečavaju potencijalne komplikacije, dok povećan broj dostupnih test traka pozitivno utiče na emocionalno blagostanje osoba sa dijabetesom.

Samokontrola je ključ za upravljanje dijabetesom. A kakve su stvarne navike osoba sa dijabetesom?

Nedavno istraživanje PRST-a, sprovedeno između jula i septembra 2023. godine, stavilo je fokus na navike merenja šećera u krvi među osobama sa dijabetesom u Srbiji, ističući razlike u navikama u zavisnosti od pola i dobi.

Istraživanje pokazuje da 79,19% muškaraca redovno proverava svoje nivoe glukoze, dok oko petine (20,81%) to čini ređe od jednom nedeljno, što signalizira da postoji dosta prostora za poboljšanje navika, edukaciju u oblasti samokontrole i pružanja podrške. S druge strane, žene imaju kontinuirane navike praćenja sa visokih 91,79%, a samo mali broj (8,21%) to čini retko.

Mladi, u dobi od 18 do 30 godina, demonstriraju zavidan nivo svesti o potrebi za redovnim praćenjem, sa 88,76% koji redovno proveravaju svoj stanje, dok manje od 12% to čini retko. Međutim, sa starošću se primećuje opadanje učestalosti merenja. 

U grupi od 46 do 60 godina, većina (61,94%) nastavlja sa redovnim merenjem, ali postoji značajan deo (38,06%) koji meri svoj šećer ponekad. Kod osoba starijih od 60 godina, situacija je skoro izjednačena, sa blagom prevagom onih koji retko mere svoje vrednosti (52,88%), u poređenju sa onima koji to čine redovno (47,12%). Najmlađi, ispod 18 godina, pokazuju veliku posvećenost redovnom praćenju glukoze.

Redovna merenja = bolja samokontrola dijabetesa!

Ove statistike pojačavaju značaj skorašnjih izmena Pravilnika o broju test traka, što ima za cilj da podstakne redovno merenje i kontinuiranu samokontrolu glukoze. Posebno je to važno za stariju populaciju, koja pokazuje tendenciju smanjenja redovnog praćenja, kao i za mlađe osobe koje imaju visoku svest o neophodnosti konstantne samokontrole. 

Ove promene će, nadamo se, pružiti dodatne resurse, podsticaj i podršku efikasnijoj samokontroli dijabetesa u svim generacijama.